Świętokrzyscy Terytorialsi podpisali porozumienie ze Świętokrzyską Policją

29 lipca br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Dowódca
10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Piotr Hałys oraz Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Jarosław Kaleta, podpisali porozumienie formalizujące wzajemną współpracę. Dokument określa zasady podejmowania wspólnych działań m.in. w zakresie zarządzania kryzysowego, ratowania życia ludzkiego i poszukiwania osób zaginionych oraz działalności szkoleniowej.

Głównymi założeniami porozumienia zawartego pomiędzy brygadą, a Świętokrzyską Policją jest określenie zakresu i zasad szerokiej współpracy obu służb mundurowych. Aby przygotować się do wspólnych działań prowadzonych w razie zaistnienia sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych, czy w ramach akcji poszukiwawczych  planowane są wspólne szkolenia.

Podczas nich będą poruszane tematy  m.in. ze sposobu przekazywania informacji niezbędnych do realizacji postanowień porozumienia, korzystania z bazy szkoleniowej, materiałów szkoleniowych, świadczenia usług dydaktycznych oraz współpracy kadry instruktorskiej. Strony będą sobie udzielać wsparcia logistycznego w zależności od potrzeb, polegającego w szczególności na umożliwieniu korzystania – zgodnie z  zawartymi umowami – z zakwaterowania i strzelnic, sprzętu o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz środków transportu.

Dzisiejsze podpisane porozumienie pozwoli na ściślejszą współpracę, zwiększy ilość wspólnych szkoleń, ćwiczeń i usprawni współdziałanie. Zakładam, że ścisła współpraca w efekcie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa.  Polepszy szybkość i jakość reakcji na zdarzenie zawiązane z reagowaniem kryzysowym i akcjami poszukiwawczymi – powiedział Dowódca
10 ŚBOT płk Piotr Hałys

Podstawą do zawarcia tego typu umowy pomiędzy brygadami OT,
a wojewódzkimi komendami policji jest porozumienie podpisane 5 lutego 2020 br. przez Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesława Kukułę i Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka. Podpisany dokument przekłada się dziś na praktyczne działania i usprawnia  podejmowanie wspólnych akcji wojska i policji na szczeblu lokalnym

10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej od początku formowania, rozpoczęła współpracę ze Świętokrzyską Policją. W czasie zagrożenia powodziowego w 2019 roku „Świętokrzyscy Terytorialsi” wspomagali działania strażaków i policjantów w umacnianiu wałów na Wiśle, w Zawichoście. Wspierali również w monitorowaniu Wisły poprzez wykorzystanie dronu do obserwowania stanu rozlewisk. Ponadto żołnierze 10 ŚBOT wspomagali małogoskich policjantów w poszukiwaniach zaginionego mężczyzny w miejscowości Żarczyce. W czasie pandemii koronawirusa realizując operacje „Odporna Wiosna” oraz „Trwała Odporność” żołnierze 10 ŚBOT wspierali Świętokrzyską Policję w monitorowaniu osób przebywających na kwarantannach czy też prowadzili wspólne patrole monitorujące przestrzeganie obostrzeń. Świętokrzyskich żołnierzy WOT oraz Policjantów możemy również zobaczyć na polanie ”WYKUS” gdzie współorganizują coroczne czerwcowe uroczystości rocznicowe upamiętniające Żołnierzy Armii Krajowej środowisk
„Ponury, Nurt”.

Misją 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt” jest obrona i wspieranie społeczności województwa świętokrzyskiego. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

Zespół prasowy

kpt. Marcin KOWAL   ppor. Daniel WOŚ

redaktor Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *